ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ສຸຂະພາບດີກວ່າສຳລັບອານາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ

  ຫນ້າທຳອິດ/ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ສັງຄົມ/ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສຳເລັດ/ສຸຂະພາບດີກວ່າສຳລັບອານາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ

ສຸຂະພາບດີກວ່າສຳລັບອານາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ

 

ກ່ອນສຸກສາລາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ການປິ່ນປົວແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ເມື່ອຄົນໃດໜຶ່ງລົ້ມປ່ວຍ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄປໂຮງໝໍເມືອງ. ແຕ່ມັນຢູ່ໄກຫຼາຍ, ເສັ້ນທາງບໍ່ດີ, ສະນັ້ນບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໄປໄດ້”. ນາງນາງ, ອາຍຸ 24 ປີບ້ານໜອງບົວຄຳ.

ນາງນາງມີລູກແຝດອາຍຸ 10 ເດືອນ, ຍິງໜຶ່ງຊາຍໜຶ່ງ. ທຸກເດືອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແມ່ຄົນອື່ນໆໃນບ້ານໜອງບົວຄຳ, ໃນແຂວງຄຳມ່ວນປະເທດລາວ, ນາງນາງພາລູກຂອງລາວໄປກວດສຸຂະພາບພິເສດທີ່ສຸກສາລາບ້ານບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສັ່ງນ້ຳໜັກ, ວັດລວງສູງ, ຊັກຢາວັກແຊ້ງແລະໃຫ້ການປິ່ນປົ່ວເພີ່ມເຕີມຖ້າວ່າຈຳເປັນ. ນາງນາງແລະແມ່ຄົນອື່ນໆຍັງໄດ້ກວດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຮັບຮູ້ສະພາບການກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກແຊ້ງແລະສາມາດຮັບມືໄດ້ດີກັບການຖືພາມານຫຼືຜົນຕາມມາຂອງມັນ. ຄຼີນິກສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກນີ້ດຳເນີນງານໂດຍຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງແຕ່ລະເດືອນໃນແຕ່ລະບ້ານຢູ່ພູພຽງນາກາຍ. ເຊັ່ນດຽວກັບເມືອງອື່ນໆຂອງລາວບ່ອນທີ່ມີການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ລະບົບສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງແມ່ແລະເດັກ, ແລະປະຊາກອນໂດຍທົວໄປ. 

ໂຄງການສາທາລະນະສຸກຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເລີ່ມຕົ້ນຊ່ວຍບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໃນສີ່ເມືອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນເພື່ອກໍ່ຕັ້ງການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກໃນປີ 2006. ບໍລິສັດໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມແລະອຸປະກອນການແພດ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍການບູລະນະໂຮງໝໍເມືອງແລະສຸກສາລາຊຸມຊົນ. ໃນເມືອງນາກາຍບ່ອນທີ່ມີ 17 ບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃນຖານະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການອະເນກປະສົງນ້ຳເທີນ 2, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຍັງໄດ້ສະໜອງນ້ຳ, ໂຄງລ່າງສຸຂະພິບານ, ຖະໜົນ, ລົດໂຮງໝໍແລະສ້າງສຸກສາລາໃໝ່.

ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ສຸຂະພາບຂອງຊາວບ້ານໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນນາກາຍທີ່ມີແມ່ພະຍາດໂຕກົມໄດ້ຫຼຸດຈາກປະມານ 68 ສ່ວນຮ້ອຍກ່ອນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນເຫຼືອພຽງ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ. ປະຈຸບັນນີ້ເດັກນ້ອຍທັງໝົດຢູ່ພູພຽງນາກາຍໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກແຊ້ງແລະພະຍາດເຕຕານົດຫາຍໄປຈາກພື້ນທີ່. ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍແລະອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍແມ່ນດີຂຶ້ນ, ໃນເວລາດຽວກັນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ. ດຽວນີ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂົ້າເຖິງການຄຸມກຳເນີດແລະໂດຍທົ່ວໄປເລືອກທີ່ຈະມີລູກໜ້ອຍຄົນຜູ້ທີ່ພວກເຂົາສາມາດລ້ຽງດູໄດ້ດີກວ່າ


ນາງບຸນໂທມ, ອາຍຸ 27 ປີ, ແມ່ນແມ່ທີ່ມີລູກສອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຊືນຊົມຕໍ່ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຜູ້ໜຶ່ງ. “ຂ້ອຍດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ພາລູກຂ້ອຍໄປຄຼີນິກສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກທຸກໆເດືອນ, ມັນສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ. ໃນອະດີດພວກເຮົາມີພຽງແຕ່ການປິ່ນປົວແບບພື້ນເມືອງເມື່ອເວລາເຈັບເປັນ, ແຕ່ຄຼີນິກນີ້ໃຫ້ບໍລິການຜ່າຕັດ, ຢາ, ຢາວັກແຊ້ງ, ແລະຍັງໃຫ້ການສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບແລະຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສຸຂະອານາໄມ. ທັງໝົດແມ່ນສິ່ງໃໝ່ແລະພວກເຮົາມີຊີວິດດີຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ”. 

ບາງທີສິ່ງທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄຼີນິກສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກດຳເນີນງານໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ປະຈຸບັນຕ້ອງການປະກອບສ່ວນຈາກບໍລິໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໜ້ອຍລົງ. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບໍລິການທ້ອງຖິ່ນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄົນທ້ອງຖິ່ນໃນປັດຈຸບັນແລະລະບົບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງທີ່ດີມີໂອກາດສູງທີ່ຈະຄົງໂຕຢູ່ໄດ້ແບບຍືນຍົງໃນອານາຄົດ. ໃນກໍລະນີນີ້, ສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນແຂວງຄຳມ່ວນຄວນຢູ່ໃນມືທີ່ປອດໄພໃນອະນາຄົດອັນຍາວນານທີ່ຈະມາເຖິງ