ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ນຳ້ສະອາດທີ່ບ້ານນາຫ້າວ

ນຳ້ສະອາດທີ່ບ້ານນາຫ້າວ 

 

ດຽວນີ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳສະອາດແມ່ນງ່າຍດາຍ. ມັນອອກມາຈາກທໍ່, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ! ດຽວນີ້ຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງໄປແມ່ນ້ຳທຸກມື້ເພື່ອໃຊ້ຄຸ່ຕັກນ້ຳ. ຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢ່ານຕົກນ້ຳຫຼືເຮັດນ້ຳຂ້ວາມເວລາປີ້ນຂຶ້ນແຄມຝັ່ງ.” ນາງມອກ, ອາຍຸ 12 ປີໂຮງຮຽນນາຫ້າວ

ລຽບຕາມແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຊອດ, ເຊິ່ງໄຫຼຜ່ານພູດອຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນໃນແຂວງຄຳມ່ວນພາກກາງຂອງລາວ, ຈັງຫວະພື້ນຖານຂອງການດຳເນີນຊີວິດສືບຕໍ່ດັ່ງທີ່ມັນເຄີຍເປັນເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດ. ເມື່ອຕອນເຊົ້າສິ້ນສຸດລົງຢູ່ບ້ານນາຫ້າວ, ເດັກນ້ອຍສາດນ້ຳໃສ່ກັນໃນແມ່ນ້ຳ, ຮ່ວມໃຊ້ນ້ຳໃນລະດູແລ້ງກັນຄວາຍຂອງປະຊາຊົນໃນບ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ກະກຽມດິນຢູ່ອ້ອມພູດອຍສຳລັບປູກພືດລະດູຝົນທີ່ກຳລັງມາເຖິງ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການອະເນກປະສົງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2005, ການປ່ຽນແປງໄດ້ມາຮອດໃນບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ແລະການດຳລົງຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນໜ້ອຍໜຶ່ງ. ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ສະຖານີພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ສ້າງອາງເກັບນ້ຳໃຫຍ່ຢູ່ພູພຽງນາກາຍ, ຢູ່ຕີນພູເຫຼົ່ານີ້. ດຽວນີ້ນ້ຳຊອດໄຫຼຕົກໃສ່ອ່າງເກັບນ້ຳນີ້ແທນທີ່ນ້ຳເທີນ 2, ແລະບໍລິມາດນ້ຳຫຼາຍກວ່າເກົ່າທີ່ປາກແມ່ນ້ຳໝາຍຄວາມວ່ານ້ຳຊອດສະໜັບສະໜູນພູພຽງ, ໃນລະດັບສູງກວ່າພໍສົມຄວນໃນອະດີດ

ລະດັບນ້ຳທີ່ສູງກວ່າມີຜົນກະທົບທັງທາງບວກແລະທາງລົບໃນບ້ານນາຫ້າວ. ໃນດ້ານໜຶ່ງ, ແມ່ນ້ຳສາມາດເດີນເຮືອໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະເຮືອທີ່ເດີນທາງໄປຍັງຕົວເມືອງໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ສອງຊົ່ວໂມງ. ໃນເວລານ້ຳມີລະດັບຕ່ຳກວ່າມີແກ້ງຫຼາຍບ່ອນໝາຍຄວາມວ່າການເດີນທາງໃຊ້ເວລາໜຶ່ງຫາສອງວັນ. ການຄ້າແມ່ນງ່າຍກວ່າຫຼາຍສຳລັບຊາວບ້ານແລະປາທີ່ສາມາດຈັບໄດ້ໃຫຍ່ກວ່າ. ລາຍຮັບສູງຂຶ້ນໄປຕາມກັນ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ລະດັບນ້ຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ຖ້ວມເຂດຝັ່ງແມ່ນ້ຳຫຼາຍແຫ່ງເຊິ່ງຊາວບ້ານໃຊ້ເພື່ອປູກພືດໃນລະດູການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຍ້ອນການສູນເສຍດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ມາບ້ານນາຫ້າວເພື່ອຊອກຫາວິທີໃນການໃຫ້ຄ່າຊົດເຊີຍ

ນອກຈາກສະໜອງການບໍລິການຂະຫຍາຍເພື່ອປັບປຸງແລະເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ, ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາໃຊ້ແຮງຖ່ວງດຶງຂອງໂລກເຊິ່ງສົ່ົງນ້ຳສະອາດຈາກພູດອຍລົງສູ່ທໍ່ນ້ຳໃນບ້ານນາຫ້າວຫຼາຍຈຸດ. ນ້ຳຍັງຖືກສົ່ງດ້ວຍທໍ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳໄປບ້ານທ່າມ່ວງທີ່ຢູ່ໄກ້ຄຽງ. ປະຊາຊົນໃນສອງບ້ານນຳໃຊ້ນ້ຳສຳລັບດື່ມ, ອາບ, ຊັກເຄື່ອງ, ແລະຫົດສວນຄົວ. ລະບົບນ້ຳລິນຊ່ວຍຊາວບ້ານໄດ້ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາຕັກນ້ຳ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຜູ້ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ. ຄອບຄົວຈຳນວນໜຶ່ງຕໍ່ທໍ່ນ້ຳໂດຍກົງຈາກຈຸດນ້ຳລິນເພື່ອເກັບໄວ້ໃນຖັງສຳລັບເຮືອນຂອງພວກເຂົາແລະເລີ່ມມີຫ້ອງນ້ຳປະກົດໂຕຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມອາສາມາດເຕັມສ່ວນຂອງລະບົບໄດ້ຖືກບັນລຸ.

ລະບົບນ້ຳຫາກໍເຮັດໜ້າທີ່ເຕັມຮູບແບບເປັນເວລາໜ້ອຍກວ່າສອງປີ, ແຕ່ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດຈື່ຈຳວັນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຍ່າງຫາບຄຸໜັກ, ຂຶ້ນແລະລົງຕະຝັ່ງທີ່ມື່ນ. ມອກເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນເດັກນ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຈື່ຈຳວຽກປະຈຳວັນໃນແຕ່ກ່ອນ, ແຕ່ວ່າຜູ້ໃຫຍ່ທັງໝົດຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງລະບົບນ້ຳລິນ

ຂ້ອຍໄປກ໋ອກນ້ຳສາມຫາສີ່ເທື່ອຕໍ່ວັນ,” ນາງຄຳປຸ່ນກ່າວ, ແມ່ທີ່ມີລູກຫ້າຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ລາວຫົດໜານຜັກຂອງລາວ. “ຂ້ອຍເຄີຍຍ່າງດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກລົງໄປແຄມຝັ່ງ. ຂ້ອຍເປິເປື້ຶອນຫຼາຍ, ແລະນ້ຳກໍບໍ່ສະອາດຫຼາຍ. ສຳລັບຂ້ອຍສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດກໍແມ່ນວ່າຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງບອກລູກຂອງຂ້ອຍລົງໄປແຄມຝັ່ງອີກແລ້ວ, ແລະຫຼານຂອງຂ້ອຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດແບບນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ. ພວກເຂົາໂຊກດີ!”