ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ສ່ວຍໃຊ້ໂອກາດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

ສ່ວຍໃຊ້ໂອກາດໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

 

ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍມີຄວາມພາກພູມໃຈກັບສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດຢູ່ທີ່ນີ້. ຂ້ອຍເຕີບໂຕແລະບັນລຸນິຕິພາວະກັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ທັງຊີວິດສ່ວນຕົວແລະວຽກງານນາງວີວິ​ຊາ​ການດ້ານ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ​ທາງ​ນ້ຳ

ຜົນປະໂຫຍດອັນໜຶ່ງຈາກໂຄງການອະເນກປະສົງນ້ຳເທີນ 2 ໃນປະເທດລາວແມ່ນໂອກາດສຳລັບການພັດທະນາໂຕເອງໃນຂະແໜງການທີ່ໃຊ້ຄວາມມານະອົດທົນແລະມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນສະເໜີໃຫ້ຄົນລາວ. ໃນກໍລະນີຂອງນາງສະດາວີພາບມີໄຊ, ຫຼືວີ, ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງວິທີທີ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເປີດໂອກາດໃນຫຼາຍສາຂາວິຊາເຊິ່ງຈຳກັດໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນານີ້.

ວີອາຍຸ 24 ປີແມ່ນນັກອຸທົກກະຊີວະວິທະຍາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມສັດນ້ຳຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຢູ່ທີ່ພູພຽງນາກາຍພາກກາງຂອງລາວ. ລາວເຂົ້າເຮັດວຽກທີ່ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວໃນຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ, ແລະໄດ້ເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບນັກຊີວະວິທະຍາຝຣັ່ງເປັນເວລາປີເຄິ່ງແລ້ວ. “ຂ້ອຍຕ້ອງການເປັນນັກຊີວະວິທະຍາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ,” ລາວອະທິບາຍ, “ແລະຮູ້ສຶກຕື້ນຕັນໃຈເມື່ອໃບສະໝັກວຽກນຳບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຖືກຮັບຮອງ.

ຍັງມີຫ້ອງທົດລອງໜ້ອຍໃນປະເທດລາວ, ແລະຫ້ອງທົດລອງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີອຸປະກອນດີທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ວຽກໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃນຫຼາຍແງ່ມູມຂອງອຸທົກກະຊີວະວິທະຍາ: ເກັບກຳກຸ່ມຕົວຢ່າງພາກສະໜາມ, ສຶກສາພືດແລະສັດໃນຫຼາຍໆຕົວວັດແທກ, ແລະແບ່ງປັນວຽກແລະຜົນການຄົ້ນຄວ້າກັບບັນດານັກວິໄຈເຄມີວິເຄາະ.

ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຫຼາຍໃນທີ່ນີ້”, ລາວຍິ້ມ, “ຈາກການວິເຄາະຫຼາຍສິ່ງເຊັ່ນສຸຂະພາບປາ, ເຖິງການຈັບປາດ້ວຍຕົວຂ້ອຍເອງໃນແມ່ນ້ຳແລະອ່າງເກັບນ້ຳ. ວຽກພາກສະໜາມຂອງຂ້ອຍມີລັກສະນະປະຕິບັດຫຼາຍ: ການເກັບກຳ, ສັດເປືອກແຂ່ງ, ຊູແພຣງຕັນ, ແມງປໍ, ແລະສັດອື່ນໆ, ແລະຂ້ອຍຍັງໄດ້ສັງເກດວິທີທີ່ນັກວິທະຍາສາດມືອາຊີບດຳເນີນການວິໄຈຂອງພວກເຂົາ, ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາແລະລາຍງານຜົນການວິໄຈຂອງພວກເຂົາ. ຂ້ອຍສະສົມປະສົບການຫຼາຍຢ່າງຢ່າງໄວວາ.

ນາງວີຄາດຫວັງທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ອີກຈັກສອງສາມປີ, ແຕ່ຍັງສານຝັນກັບການໄດ້ທຶນການສຶກສາເພື່ອສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທຕ່າງປະເທດ. ລາວເວົ້າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈເຊິ່ງມາຈາກປະສົບການໃໝ່ຂອງລາວ. “ໃນເບື້ອງຕົ້ນພໍ່ແມ່ຂອງຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຂ້ອຍໃນການອອກຈາກບ້ານໄປຢູ່ເຂດຫ່າງໄກເຊັ່ນນາກາຍ”, ລາວກ່າວ, “ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເພິ່ນເຫັນວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນອົດທົນຂຶ້ນຕື່ມແລະມ່ວນຊື່ນໃນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍເຮັດ. ອ້າຍແລະເອື້ອຍຂ້ອຍຍັງພູມໃຈໃນໂຕຂ້ອຍອີກດ້ວຍ.

ນະໂຍບາຍຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2 ແມ່ນການຊອກຫາຄົນລາວທີ່ສາມາດຈະເລີນກ້າວໜ້າໃນຕຳແໜ່ງເຕັກນິກແລະຝຶກພວກເຂົາໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃນວຽກຂ້ອງພວກເຂົາ. ວິທີການໃນໄລຍະຍາວນີ້ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບໍລິສັດ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈັດຫາມາແລະສົ່ງຜົນຕໍ່ການພັດທະນາໃນລະດັບຊາດ.

ນາງວີເຫັນຄຸນຄ່າຂອງວຽກຂອງລາວໃນຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມສັດນ້ຳ, ເຊິ່ງກຳລັງປະກອບສ່ວນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ. “ນີ້ແມ່ນວຽກສຳຄັນສຳລັບປະເທດລາວແລະຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາໂດຍລວມ,” ລາວກ່າວ, “ແລະຂ້ອຍຫວັງວ່າວຽກວິໄຈໃນທີ່ນີ້ຈະສືບຕໍ່ຕະຫຼອດອາຍຸການຂອງໂຄງການ. ນັ້ນຂຶ້ນກັບບໍລິສັດແລະຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃນເວລານີ້ຂ້ອຍມ່ວນຊື່ນແທ້ໆໃນການຮຽນແລະວິວັດທະນາການໃນທີ່ນີ້