ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

 

ສາລີສ້າງອະນາຄົດ

 

ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີໄຟຟ້າຢູ່ເຮືອນ, ຂ້ອຍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕອນຄ່ຳ. ຂ້ອຍຫຍິບແລະຕ່ຳ, ແລະຫາເງິນຈາກສິ່ງນີ້. ລູກຂອງຂ້ອຍມີຄວາມຍິນດີເຊັ່ນກັນ-ພວກເຂົາສາມາດຮຽນໃນຍາມຄ່ຳມືດປ້າທູນ, ບ້ານທ່າຂໍ

ໃນບ້ານທ່າຂໍ, ບ້ານທີ່ມີທິວທັດສວຍງາມຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟໃນແຂວງຄຳມວນພາກກາງຂອງລາວ, ແມ່ລູກສອງເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃດໜຶ່ງຂອງການປະຕິວັດກະສິກຳເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງຄອບຄົວລາວ, ແລະອາດຈະຊ່ວຍຄົນທັງໝົດໃນບ້ານ.

ສາມປີກ່ອນປ້າທູນໄດ້ເລີ່ມປູກສາລີໃນດິນຂອງລາວແຄມແມ່ນ້ຳ, ເປັນຄົນທຳອິດໃນບ້ານທີ່ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ. ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໃນການເລືອກເສັ້ນທາງນີ້ຈາກພະນັກງານບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ເມື່ອຮອດຕົ້ນປີ 2011 ປ້າທູນມີລາຍຮັບພຽງພໍຈາກສາລີເພື່ອເອົາໄຟຟ້າເຂົ້າເຮືອນຈາກຕະຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ຫາກໍມາຮອດໃໝ່ໆໃນບ້ານ. ເຮືອນຂອງລາວເປັນໜຶ່ງໃນສອງສາມຫຼັງຄາໃນບ້ານທ່າຂໍທີ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້

ບ້ານຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ນ້ຳນັບຕັ້ງແຕ່ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳນ້ຳເທີນ 2 ເລີມຕົ້ນການປະຕິບັດງານໃນປີ 2010. ລະດັບນ້ຳໂດຍສະເລ່ຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ, ແລະສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນກຳລັງປັບວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການລຸ່ມນ້ຳກັບປະຊາຊົນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2005 ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາກະກຽມສຳລັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະໜ້າວຽກເຫຼົ່ານີ້ຈຳນວນໜຶ່ງກຳລັງເລີ່ມຕົ້ນໃຫ້ຜົນຕອບແທນ.

ປ້າທູນໄດ້ຮັບແນວພັນສາລີຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງເສີມແຫຼ່ງລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມໃນບ້ານທີ່ຢູ່ລຸ່ມນ້ຳ. ລາວຍອມຮັບວ່າທຳອິດລາວກັງວົນຍ້ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມ, ແຕ່ດຽວນີ້ລາວມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍກວ່າກັບຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນ. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2008 ເມື່ອມີແກ່ນສາລີ 2 ກິໂລ, ເຊິ່ງລາວສ້າງຜົນກຳໄລປະມານ 100 ໂດລາສະຫະລັດ, ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາປ້າທູນຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍສວນຂອງລາວ. ປີນີ້ລາວຈະປູກສາລີ 10 ກິໂລເຊິ່ງປະຈຸບັນນີລາວຊື້ດ້ວຍຕົນເອງ.

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ, ເຊື່ອມຕໍ່ປ້າທູນກັບບໍລິສັດທີ່ຂາຍແກ່ນສາລີແລະຊື້ສາລີທີ່ເກັບກ່ຽວແລ້ວ, ແລະຍັງໃຫ້ຄຳສະເໜີກ່ຽວກັບການກະກຽມດິນແລະເຕັກນິກການປູກ. ປ້າທູນໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ປະເທດໄທເພື່ອພົບກັບຜູ້ປູກສາລີເປັນສິນຄ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ແລະດຽວນີ້ລາວມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າລາວສາມາດບໍລິຫານທຸລະກິດດ້ວຍໂຕລາວເອງ. “ປັດຈຸບັນຂ້ອຍປູກສາລີພຽງແຕ່ໃນລະດູຝົນເທົ່ານັ້ນ,” ລາວກ່າວ, “ແຕ່ຂ້ອຍສາມາດຢືມເງິນຈາກກອງທຶນບ້ານເພື່ອຊື້ໂປ້ມນ້ຳແລະຈາກນັ້ນໃຊ້ນ້ຳຈາກແມ່ນ້ຳເພື່ອຫົດໃນລະດູແລ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ”.

ກອງທຶນບ້ານແມ່ນອີກນະວັດຕະກຳໜຶ່ງສະໜັບສະໜູນໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໃນບ້ານລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຕິດຕັ້ງລະບົບນ້ຳສະອາດປະກອບດ້ວຍບາດານເລີກແລະໂປ້ມນ້ຳແລະປັບປຸງສຸຂະອານາໄມຜ່ານວິດຖ່າຍໃໝ່. ປ້າທູນໄດ້ຢືມເງິນຈາກກອງທຶນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍເພື່ອຊື້ລົດໄຖສຳລັບທົງນາຂອງຄອບຄົວແລະລາວເວົ້າວ່າມັນງ່າຍທີ່ຈະທົດແທນຄືນຍ້ອນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່ຳ.

ດຽວນີ້ຊາວບ້ານຄົນອື່ນໆມາຂໍຄຳແນະນຳຈາກຂ້ອຍ,” ປ້າທູນຍິ້ມຢ່າງເບີກບານ. “ພວກເຂົາເຫັນວ່າເຈົ້າສາມາດນ້ຳໃຊ້ສະຖານະການສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເພື່ອປັບປຸງ. ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍໄດ້ລົງທຶນກຳໄລໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃສ່ໄຟຟ້າແລະດຽວນີ້ພວກເຮົາມີໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຊີວິດຍັງດີຢູ່ຢູ່ທີ່ນີ້.”