ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນເມື່ອເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາ

  ຫນ້າທຳອິດ/ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ສັງຄົມ/ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມສຳເລັດ/ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນເມື່ອເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ຮ່າງສ້າງໂຕຂຶ້ນເມື່ອເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນພັດທະນາ

 

ຂ້ອຍບໍ່ມີການສຶກສາຫຍັງ, ແລະຄວາມພິການຂອງຂ້ອຍສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ຂ້ອຍໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນການອຸ້ມຊູຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ດຽວນີ້ຂ້ອຍມີທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍເອງ, ແລະຍັງມີເອກະລາດຫຼາຍຂຶ້ນ.” ທ້າວແກ້ວວົງສາ, ບ້ານໜອງບົວຄຳ.

ໜຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການອະເນກປະສົງຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນການກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະໂອກາດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ທ້າວແກ້ວວົງສາປະຊາຊົນບ້ານໜອງບົວຄຳທີ່ພູພຽງນາກາຍ, ທໍລະມານຈາກພະຍາດເປ້ຍຫຼ່ອຍມາແຕ່ຍັງນ້ອຍ, ພະຍາດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສາມາດໃຊ້ຂາຂອງລາວ. ຍ້ອນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ລາວສ້າງຕັ້ງຮ້ານສ້ອມແປງລົດເປັນຂອງລາວເອງແລະດຽວນີ້ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວລາວ.

ບ້ານໜອງບົວຄຳເປັນໜຶ່ງໃນ 16​ ບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ້າງຕັ້ງໂດຍບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດສ້າງອ່າງເກັບນ້ຳນາກາຍ, ເຊິ່ງສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ສະຖານີພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2. ປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ບ້ານເຫຼົ່ານີ້, ຈຳນວນຫຼາຍແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງວິທີການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໂດຍການສ້າງລາຍຮັບທີ່ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.

ຄວາມພິການຂອງທ້າວແກ້ວວົງສາໝາຍຄວາມວ່າວິທີການດຳລົງຊີວິດສາມຢ່າງເຊັ່ນ: ກະສິກຳ, ລ້ຽງສັດແລະການປະມົງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບລາວ, ແຕ່ວ່າລາວສວຍໃຊ້ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ເຮັດການຄ້າ. “ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກພວກເຮົາຍ້າຍມາບ້ານໃໝ່ໃນປີ 2006, ປະຊາຊົນເລີ່ມຫາເງິນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈາກການປະມົງ. ຄົນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຊື້ລົດຈັກ, ເຊິ່ງຂ້ອຍໄດ້ຮຽນວິທີສ້ອມແປງຈາກການເບິ່ງໝູ່ເພື່ອນຂອງຂ້ອຍ”. ທ້າວແກ້ວວົງສາໄດ້ເລີ່ມຈອດຢາງແລະບັນຫາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກເລັກນ້ອຍຢູ່ນອກເຮືອນຂອງລາວແລະເມື່ອພະນັກງານບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ເຫັນລາວເຮັດສິ່ງນີ້, ພວກເຂົາໄດ້ຖາມລາວວ່າລາວຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດຂອງລາວຫຼືບໍ່.

ແນ່ນອນຂ້ອຍຕອບວ່າຕ້ອງການ,” ລາວກ່າວ. “ໂຄງການໄດ້ເອົາເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນແລະເຄື່ອງອາໄລ່ໃຫ້ຂ້ອຍແລະຂ້ອຍໄດ້ເລີ່ມສ້າງທຸລະກິດຢ່າງຊ້າໆ”. ຮ້ານແປງລົດຂອງທ້າວແກ້ວວົງສາແມ່ນຮ້ານທຳອິດໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາລາວໄດ້ສ້າງຮ້ານນ້ອຍຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ, ຕໍ່ໜ້າເຮືອນຂອງຄອບຄົວລາວ. ເອື້ອຍຂອງລາວໄດ້ສ້າງຮ້ານເຟີຢູ່ທາງຂ້າງ, ແລະການບໍລິການທັງສອງຢ່າງໄດ້ປະກອບກັນ: ລູກຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ສັ່ງເຟີໃນຂະນະທີ່ລໍຖ້າການສ້ອມແປງ, ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງການສ້ອມແປງລົດຈັກຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ

ຂ້ອຍບໍ່ລ້ຳລວຍໃນການເຮັດວຽກນີ້,” ຄຳເວົ້າຂອງທ້າວແກ້ວວົງສາ, ແຕ່ຂ້ອຍສາມາດຫາເງິນພຽງພໍທີ່ຈະດຳລົງຊີວິດ. ແຕ່ລະວັນມີລົດຈັກສອງສາມຄັນມາສ້ອມແປງແລະຂ້ອຍຍັງໄດ້ສ້ອມແປງເຄື່ອງຈັກເຮືອເພີ່ມຂຶ້ນ. ຂ້ອຍຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບບັນຫາລະບົບໄຟຟ້າ, ແລະຈາກນັ້ນຂ້ອຍມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະສອນນ້ອງຊາຍຂ້ອຍກ່ຽວກັບການຄ້າຂາຍແລະຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ດຽວນີ້ປະມານ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄອບຄົວຢູ່ນາກາຍມີລົດຈັກແລະຕະຫຼາດກຳລັງເຕີບໂຕ”.

ທຸລະກິດຂອງທ້າວແກ້ວວົງສາແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງທາງເສດຖະກິດຢູ່ພູພຽງນາກາຍ. ກ່ອນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ມີໂອກາດທາງທຸລະກິດພຽງເລັກນ້ອຍແລະປະຊາກອນຢູ່ຫ່າງໄກຍ້ອນບໍ່ມີຖະໜົນຫົນທາງ, ໄຟຟ້າແລະການສຶກສາ. ໃນເວລາຫ້າປີຜ່ານມາ, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ເລີ່ມປະກົດຕົວຂຶ້ນໃນທຸກໆບ້ານ, ສັນຍານທີ່ໂອກາດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ.


ຊີວິດໄດ້ປ່ຽນໄປຢູ່ທີ່ນີ້,” ນາຍຊ່າງຍິ້ມຢ່າງເບີກບານ. ”ມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິນເຊີງກັບຢູ່ບ້ານເກົ່າ. ຂ້ອຍມີທຸລະກິດທີ່ແທ້ຈິງ