ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ແຜນງານສາທາລະນະສຸກ

ແຜນງານສາທາລະນະສຸກ

 

ແຜນງານສະໜັບສະໜູນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ NTPC ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນກາງປີ 2005 ໂດຍມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງລ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນເຂດພາກພື້ນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.


ແຜນງານສະໜັບສະໜູນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ NTPC ສຸມໃສ່ 93 ບ້ານ ໃນ 4 ເມືອງ ອ້ອມຂ້າງໂຄງການ (ນາກາຍ, ຄຳເກີດ, ຍົມມະລາດ ແລະ ມະຫາໄຊ).


ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍການເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫ້າຂົງເຂດຫຼັກ ເຊັ່ນ: ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການໃຫ້ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບດ້ານສຸຂະພາບ, ການພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ.


ການສຳຫຼວດທີ່ດຳເນີນໃນປີ 2001-2002 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສຸຂະພາບທົ່ວໄປຂອງປະຊາຊົນເຂດນາກາຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ດີ, ໂດຍມີອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂ້ອນຂ້າງສູງ, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດແມ່ທ້ອງ.


ແຜນງານສະໜັບສະໜູນດ້ານສາທາລະນະສຸກຂອງ NTPC ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ປັບປຸງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນຫຼາຍ.


ສ່ວນໃຫຍ່ການປັບປຸງສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮູບແບບຂອງເງື່ອນໄຂການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານບັນຫາສຸຂະພາບ. ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ທີ່ຕັ້ງທີ່ໃກ້ກວ່າ ພາໃຫ້ມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນຳໃຊ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.


ພະນັກງານແພດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງພັນຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ໄດ້ມີຈຳນວນພົນເພີ່ມຂຶ້ນແບບສະສົມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນ.

IMG 8164