ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ແຜນງານປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ

ແຜນງານປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ

ສາຍພັນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ການແຈກຈ່າຍ ແລະ ການສຶກສາດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການດຳເນີນສຳລັບສາຍພັນທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວຫຼາກຫຼາຍປະເພດທີ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກ (ລວມທັງ ຊ້າງອາຊີ ແລະ ສັດປະເພດເຕົ່າຫຼາຍສາຍພັນ) ກ່ອນທີ່ເກັບກັກນ້ຳ, ໂດຍມີມູມມອງທີ່ຈະສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງສາຍພັນພາຍຫຼັງການເກັບກັກນ້ຳ. ເຂດດິນທາມເຂດໃໝ່ ຈະໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກຂອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສສຳລັບສັດປະເພດເຫຼົ່ານີ້. ນອກນັ້ນ ຍັງສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຂອງສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຫ້າມການຄ້າຂາຍສັດປ່າ. ການລາດຕະເວນ ສັດປ່າ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຈິບັນແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດການ ເພື່ອປ້ອງການການລ່າສັດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສັດປ່າທີ່ຍົກຍ້າຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ. NTPC ຍັງໄດ້ຈັດທີມງານຕອບໂຕ້ກັບເຫດການສຸກເສີນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ເກັບກັກນ້ຳ. ສັດຈຳນວນ 268 ໂຕ ຈາກ 49 ສາຍພັນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປ່ອຍຄືນສູ່ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ສັດຫຼາຍໂຕແມ່ນໄດ້ຮັບການສວມໃສ່ປອກຄໍທີ່ມີວິທະຍຸຕິດຕາມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງມັນໄດ້. ສັດປ່າຫາຍາກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ລວມທັງ ຟານເຂົາແດງ, ພັງພອນເສັ້ນຫຼັງຂາວ ແລະ ບ່າງ.

A18


ໄດ້ຈັດຕັ້ງການສຳຫຼວດແບບຕັດຂວາງ (Transect survey) ແລະ ສຳຫຼວດດ້ວຍຕາ (visual survey) ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ່ຮ່ວມແຜນງານ WCS ໄດ້ປະເມີນປະຊາກອນຊ້າງຢູ່ເຂດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ ປະມານ 140 ໂຕ. ອັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການຕ້ອນໃຫ້ ຊ້າງອາຊີທີ່ເຫຼືອໃນປ່າລວມຝູງກັນ. ຊ້າງໄດ້ຫລີກລ່ຽງການປະເຊີນບັນຫາໃນໄລຍະທີ່ນ້ຳຖ້ວມໃນອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົບເຫັນເລື້ອຍໃນເຂດພາກໃຕ້ສຸດຂອງພູພຽງດັ່ງກ່າວ. ປຸ່ງທຽມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປ່ຽນແທນສະຖານທີ່ທີ່ສູນເສຍໄປໃນເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ, ເຊິ່ງຊ້າງ ແລະ ສັດປ່າຕ່າງໆແມ່ນມາຊົມໃຊ້ປຸ່ງທຽມດັ່ງກ່າວ. ໄລຍະທີ II ຂອງ ແຜນງານກ່ຽວກັບຊ້າງ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2006 ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຄຸ້ມຄອງຊ້າງພາຍຫຼັງເກັບກັກນ້ຳໃນອ່າງ. ກິດຈະກຳຕ່າງໆລວມທັງການຕິດຕາມການພົວພັນລະຫວ່າງຊ້າງ-ຄົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານກ່ຽວກັບມາດຕະການໃນການປົກປ້ອງຜົນລະປູກໃນຮູບແບບເຊີງຮັບ ແລະ ເຊີງລຸກ.