ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນຳ້

ຄຸນນະພາບນຳ້ ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢູ່ທົ່ວ 21 ຈຸດເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າ ເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ໂດຍນຳໃຊ້ຕົວແປທາງເຄມີ ແລະ ທາງຊີວະພາບ. ມີຈຸດກວດກາ ເພີ່ມເຕີມອີກແປດຈຸດ ໃນເຂດອ່າງເກັບນຳ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ. ນອກຈາກນີ້, ສະຖານີຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນຳ້ແບບອັດຕະໂນມັດ ໂດຍມີການໂອນຂໍ້ມູນແບບດາວທຽມ ລຽບຕາມນຳ້ເທີນ, ເຂດພື້ນທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນນາກາຍ, ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ຕາມເວລາຈິງຕາມລຳແມ່ນຳ້ສາຍດັ່ງກ່າວ.

ນຳ້ທີ່ຖືກປ່ອຍອອກສູ່ເຂດພື້ນທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ຈາກເຮືອນຈັກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢູ່ ອ່າງດັດສົມນຳ້ ແລະ ເຂື່ອນດັດສົມນຳ້, ບວກກັບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ຝາຍຟອກນຳ້ ຕາມຄອງທີ່ຍາວ 27 ກິໂລແມັດຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມເຮືອນຈັກ, ເພື່ອວັດປະສິດທິຜົນຂອງກົນໄກປັບປຸງຄຸນນະພາບນຳ້ທີ່ມີຢູ່ຂອງ ໂຄງການ.

IMG 7431