ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ

ແຜນງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (UXO)

 

NTPC ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ດຳເນີນແຜນງານເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ໃນພື້ນທີ່ກວ້າງ ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ປີ 2004. ແຜນງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ກວມເອົາ ເຂດກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງຂອງໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງກວມເອົາເຂດພື້ນທີ່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ກະສິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງເຂື່ອນ (ລວມທັງເສັ້ນທາງຫຼັກ ລະຫວ່າງ ທ່າແຂກ ແລະ ນາກາຍ), ເສັ້ນທາງຕາມສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສຫຼາຍເຂດ.

ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ ຫຼື ຕິດກັບເຂດພື້ນທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເສັ້ນທາງໂຮ່ຈີມິນ ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນທາງລຳລຽງຂອງກອງກຳລັງທະຫານຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດຂອງທະຫານອາເມລິກາ ໃນສົງຄາມອິນດູຈີນຄັ້ງທີສອງ. ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ ຈົນເຖິງ ກັນຍາ 2007, ໄດ້ມີການສຳຫຼວດ 1,750 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະ ທຳລາຍລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ແຕກ 2,200 ລາຍການ ຢູ່ພື້ນທີ່ເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນນາກາຍ, ໂດຍນຳໃຊ້ງົບປະມານ 2.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄດ້ກວດຫາລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ໃນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ 5,000 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງພົບ ແລະ ທຳລາຍ UXO ຈຳນວນ 18,450 ລາຍການ ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຕົກປະມານ 14.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ແລະ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປເຊັ່ນນັ້ນ: ທີມງານຮັບຜິດຊອບເກັບກູ້ UXO ທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຈະກວດກາບ້ານທີ່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງນາກາຍ, ໂດຍຊາວບ້ານລາຍງານທຸກໆກໍລະນີທີ່ສົງໄສວ່າພົບ UXO ໂດຍຜ່ານລະບົບກ່ອງໄປສະນີ. ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ 2006 ທີມງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳລາຍ UXO ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ລາຍການ.

IMG 7127