ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ປາ

ການສຳຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ປາ

 

ການສຶກສາລະອຽດ ໄດ້ດຳເນີນໂດຍຊ່ຽວຊານສາກົນ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:


  • ຜົນກະທົບຕໍ່ພັນປາໃນເຂດເບື້ອງລຸ່ມ ແລະ ເບື້ອງເທິງຂອງເຂື່ອນ;
  • ສາຍພັນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສໃນເຂດນ້ຳເທີນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ;
  • ຕິດຕາມກວດກາຜົນຜະລິດປາ;
  • ການສຶກສາການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງປາໃນ, ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ໃນເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ການສຶກສາກະແສໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳ;
  • ການດັດປັບຖິ່ນຢູ່ອາໃສເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງ ນໍ້າເທີນ;
  • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຄຸ້ມຄອງການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊື່ອມສານການປົກປ້ອງແມ່ນ້ຳເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຕາມ ແລວທາງຕ່າງໆ. ຖ້ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພັນປາ/ພັນສັດນ້ຳ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫຼຸບໃນເດືອນກັນຍາ 2006. ການຕິດຕາມຈະເລີ່ມຕົ້ນພາຍຫຼັງ ມື້ຂາຍໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການ.
 DSC1498