ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ແຜນຍົກຍ້າຍສຸກເສີນ

 

ແຜນສຸກເສີນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຢ່າງສົມບູນໂດຍ NTPC, ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ. ຂໍ້ມູນຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດພື້ນທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ກ່ຽວກັບ (i) ການປະຕິບັດການຂອງເຂື່ອນ, ລວມທັງການຂຶ້ນ-ລົງຂອງກະແສນ້ຳໄຫຼ, ແລະ (ii) ມາດຕະການສຸກເສີນໃນໄລຍະ ແລະ ພາຍຫລັງທີ່ນ້ຳເຕັມອ່າງ. NTPC ຍັງໄດ້ມີທີມງານດ້ານຄວາມປອດໄພ ຢູ່ບ້ານ ທ່າລ່າງ, ທີ່ປະກອບອຸປະກອນເປັນເຮືອຫຼາຍລຳ ແລະ ລະບົບວິທະຍຸສື່ສານຊຸມຊົນ. ອັນນີ້ ແມ່ນແຜນທຳອິດທີ່ຈະມີຢູ່ ສປປ ລາວ, ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແມ່ນນຳສະເໜີຂີດໝາຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສຳລັບປະເທດລາວ.

 damsite