ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

 

NTPC ໄດ້ສ້າງຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ກ່ອນທີ່ນ້ຳຈະເຕັມອ່າງເກັບນ້ຳນາກາຍ, ແລະ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາກິດຕະກຳການກໍ່ສ້າງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕະຫຼອດໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການປ້ອງກັນສິ່ງາແວດລ້ອມໄດ້ສູງສຸດ.

IMG 7489