ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ແຜນງານພັດທະນາລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ

  ຫນ້າທຳອິດ/ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ/ແຜນງານພັດທະນາລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ

ແຜນງານເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ

 

ໃນເດືອນມັງກອນ 2008 NTPC ສະເໜີທີ່ ແຜນງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແລ້ວ ຈຳນວນ 16 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນ. ອັນນີ້ ໄດ້ສະໜອງການວິເຄາະທີ່ສົມບູນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງໂຄງການທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ຈະຕາມມາຕໍ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ.


ແຜນງານການຍົກຍ້າຍໃນເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ, ການຊົດເຊີຍ ແລະ ກິດຈະກຳການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ລວມມີປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳຫຼັກຂອງເຊບັ້ງໄຟ, ຈາກຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ກັບນ້ຳຍົມ (ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງປະມານ 11 ກິໂລແມັດໄປທາງເບື້ອງເທິງຂອງເຂື່ອນ ທີ່ໄຫຼມາຄົບກັນກັບຄອງນ້ຳທີ່ທາງເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ), ໄປຫາແມ່ນ້ຳຂອງ. ອັນນີ້ ລວມທັງບັນດາບ້ານທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງຢູ່ລຽບເຊບັງໄຟທີ່ເປັນສາຍນ້ຳຫຼັກ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເພີ່ງພານ້ຳເຊບັ້ງໄປສຳລັບການຫາປາ ຫຼື ສັດນ້ຳ.


ແຜນງານເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ຍັງກວມເອົາບັນດາບ້ານທີ່ເພີ່ງພາອາໃສສາຍນ້ຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພື່ອຫາປາ ຫຼື ສັດນ້ຳ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາບ້ານໃນເມືອງຄຳເກີດ ແລະ ໃນເຂດດ້ອຍພັດທະນາຂອງນ້ຳເທີນ) ແລະ ຈະພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ສະຖານທີ່ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດ ຫຼື ສະຖານທີ່ສັກສິດ ແລະ ວັດວາອາຣາມ.


ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ ໄດ້ມີການສ້າງເອກະສານສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ (ຜົນລະປູກ, ສັດລ້ຽງ, ການເພາະລ້ຽງສັດນ້ຳ, ການປະມົງ) ໃນຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນພັບ, ປື້ມຄູ່ມື, ໂປສເຕີ້ ຫຼື ວີດີໂອ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນພາສາລາວເທົ່ານັ້ນ. ເອກະສນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນໄລຍະປີ 2008 ແລະ 2012 ຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງເຂດພື້ນທີ່ເຊບັ້ງໄຟ ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານເຂດເບື້ອງລຸຸ່ມຂອງເຂື່ອນເອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ສະບັບປັບປຸງແມ່ນສາມາດເອົາໄດ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການອ້າງອີງ ແລະ ອາດຈະນຳມາປັບປ່ຽນເພື່ອນຳໃຊ້ໂດຍຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆໃນເຂດຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.


ພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຫຼົ່ານີ້ ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຕົນທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍທີ່ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫຼອດໄລຍະການສຳປະທານ.