ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

  ຫນ້າທຳອິດ/ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

 

ໃນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຖືເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ນອນຢູ່ໃນການປະເມີນຜົນແບບຮອບດ້ານ, ການສຶກສາ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໂຄງການ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ທີ່ປຶກສາເອກະລາດ ແລະ ສະຖາບັນພັດທະນາແບບພະຫຸພາຄີ. ການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນຊຸມປີ 1970 ເມື່ອນ້ຳເທີນໄດ້ຮັບການລະບຸເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ພາຍຫລັງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊີນໃຫ້ທະນາຄານໂລກເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການໃນປີ 1994, ຂໍ້ກຳນົດໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ຮັບການກຳນົດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້, ໃນຂັນຕໍ່າສຸດ, ຕາມຂໍ້ກຳນົດທີ່ທະນາຄານໂລກວາງອອກ.


ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການໄດ້ຮັບການອອກແບບ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີນຂໍ້ກຳນົດ 10 ຂໍ້ທີ່ທະນາຄານໂລກນຳໃຊ້ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ພື້ນທີ່ສາມແຫ່ງຂອງໂຄງການແມ່ນມີການພົວພັນ ນັ້ນຄື: ເຂດລຸ່ມນ້ຳ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, ພູພຽງນາກາຍ, ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ.

ໃນລະດັບຊາດ, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຂໍ້ຜູກພັນຕໍ່ກັບ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ທີ່ນະໂຍບາຍຂອງຕົນ ແມ່ນຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກອບແຜນພັດທະນາ ແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນມູມອງຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນ ນະໂຍບາຍນີ້ ຖືວ່າເປັນໂອກາດດີ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ທັງລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບສູນກາງ ໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ໂຄງການ ແມ່ນຖືກເບິ່ງວ່າ ເປັນຕົວແບບຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. ສັນຍາສຳປະທານ ໄດ້ກຳນົດຂໍ້ຜູກພັນທາງສັນຍາ, ຮວມເອົາ ແລະ ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸກໆດ້ານກ່ຽວກັບພັນທະທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງຫຼັກການໃນການຊົດເຊີຍທີ່ແທດເໝາະ ແລະ ການເບີກຈ່າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການກຳນົດຢູ່ໃນບັນດາການສຶກສາຕ່າງໆຂອງຊ່ຽວຊານ ແລະ ທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໂດຍໂຄງການ ແລະ ລັດຖະບານ.

ພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຫຼົ່ານີ້ ກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຕົນທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການ ຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍທີ່ໂຄງການໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫຼອດໄລຍະການສຳປະທານ.

VCN tributaries survey nam xot 00203