ວຽກ ແລະ ອາຊີບ

ການເຮັດວຽກສຳລັບ NTPC

  • ໂອກາດທີ່ຈະຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດລະດັບສາກົນທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍໜ້າວຽກ
  • ເປັນບໍລິສັດລະດັບສາກົນທີ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ເຊິ່ງມີພະນັກງານ 300 ກວ່າຄົນ, ມີວິໃສທັດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທີ່ສົ່ງເສີມການເຄົາລົບຄົນລາວ ແລະ ວັດທະນະທຳລາວ, ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນທີມຄືວັດທະນະທຳຂອງບໍລິສັດ
  • ໄດ້ເຮັດວຽກໃນອຸດສະຫະກຳທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນອຸດສະຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຢ່າງຍືນຍົງRead More Get Started

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ

 
TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION FOREMAN (LAO NATIONAL ONLY)

DIVISION: TECHNIICAL BRANCH – MAINTENANCE DEPARTMENT

DUTY STATION: GNOMMALATH DISTRICT, KHAMMOUANE PROVINCE

APPLICATION CLOSED: 31 MAY 2017Read More...
WATER MANAGEMENT ENGINEER TRAINEE (LAO NATIONAL ONLY)

DIVISION: TECHNICAL BRANCH – OPERATION DEPARTMENT

DUTY STATION: GNOMMALATH DISTRICT, KHAMMOUANE PROVINCE

APPLICATION CLOSED: 31 MAY 2017Read More...
INSTRUMENT & CONTROL SCADA ENGINEER

DIVISION: TECHNICAL BRANCH-MAINTENANCE DEPARTMENT

DUTY STATION: GNOMMALATH DISTRICT, KHAMMOUANE PROVINCE

APPLICATION CLOSED: 31 MAY 2017Read More...
Submit CV for Intern
1000 characters left
Add files

ຍື່ນຊີວະປະຫວັດ

ຝຶກງານ

Submit
ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່

Submit
ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການແລ້ວ

Submit
Submit CV for Young Graduates
1000 characters left
Add files
Submit CV for Experienced Prfessionals
1000 characters left
Add files