ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ທາງນຳ້

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ທາງນຳ້

ທາງນຳ້

 

ຄອງສົ່ງນ້ຳຄວາມຍາວ 5 ກິໂລແມັດ ໄດ້ຖືກຂຸດຢູ່ພື້ນອ່າງເກັບນ້ຳ ເພື່ອສົ່ງນ້ຳທີ່ເກັບໄວ້ ເຂົ້າໄປປະຕູຮັບນ້ຳ. ນ້ຳຈະໄຫຼຜ່ານ ອຸໂມງສົ່ງນ້ຳ, ທໍ່ແຮງດັນ ແລະ ອຸໂມງແຮງດັນ ທີ່ຍາວ 3 ກິໂລແມັດ ເພື່ອສົ່ງນ້ຳ ໄປຫາເຮືອນຈັກ. ພາຍຫລັງຜ່ານກົງຫັນ ນ້ຳຈະເຂົ້າສູ່ອ່າງດັດສົມນ້ຳ, ເຊິ່ງ ສາມາດ ເກັບນ້ຳໄດ້ 8 ລ້ານແມັດກ້ອນ, ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການຄວບຄຸມການປ່ອຍນ້ຳກັບຄືນສູ່ລະບົບນ້ຳທຳມະຊາດ. ອ່າງດັດສົມນ້ຳ ຈະປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າສູ່ ຄອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 27 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງຈະນຳເອົາກະແສນ້ຳໄຫຼສູ່ເຊບັ້ງໄຟ.