ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຄວາມປອດໄພ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ຄວາມປອດໄພ

ຄວາມປອດໄພ

 

ຄະນະທົບທວນຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ປະກອບດ້ວຍບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເອກະລາດ, ມີຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອຳນາດໃນການເລືອກເຟັ້ນການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ, ການເລີ່ມປະຕິບັດການ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງການ ຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ. ບົດບາດຂອງຄະນະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດທຸກຂໍ້ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ທະນາຄານໂລກດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ລວມທັງການອອກແບບ, ອຸທົກກະສາດ, ການອອກແບບດ້ານວິສະວະກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງເຂື່ອນ. ສະມາຊິກໃນຄະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາພາກສະໜາມຂອງໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕິນັບແຕ່ມື້ເລີ່ມຕົ້ນການກໍ່ສ້າງ.


ນອກເໜືອຈາກທີ່ກ່າວມາ, ທຸກໆໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທີມງານທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສຳຫຼວດ ແມ່ນປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ ແລະ ແຄ້ມພັກພະນັກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທຸກໆລະດັບທີ່ກຳນົດໃນແຜນສຸກເສີນ ໄດ້ຮັບການຮັກສາໄວ້ຕາມຂໍ້ກຳນົດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ໃນທົ່ວພາກສະໜາມ ມີຈຸດທີ່ເກັບຕົວຢ່າງຢູ່ 21 ຈຸດ ເພື່ອຕິດຕາມການຮົ່ວໄຫຼ, ຄຸນນະພາບນ້ຳ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການປ່ຽນຕຳແໜ່ງ. ທັງ NTPC ແລະ ຫົວໜ້າຜູ້ຮັບເໝົາ ດຳເນີນງານໂດຍມີທີມງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພະນັກງານ ແລະ ແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ແລະ ໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຕົວຈິງອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນທາງນ້ຳ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ.