ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ອຸທົກວິກະສາດ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ອຸທົກວິກະສາດ

ອຸທົກວິກະສາດ

 

ກະແສການໄຫຼຂອງນ້ຳເທີນ ໄດ້ຮັບການວັດແທກ, ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ນັບແຕ່ປີ 1950 ແລະ ການບັນທຶກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະລິມານການໄຫຼສະເລ່ຍ 7.5 ຕື້ແມັດກ້ອນຂອງນ້ຳໃນແຕ່ລະປີ.


ຂີດຄວາມສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳແມ່ນ 3.9 ຕື້ແມັດກ້ອນແລະ, ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍໄລຍະຍາວ, ສາມາດເກັບກັກນ້ຳໃຫ້ເຕັມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະດູຝົນ. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ອີງຕາມສະຖິຕິທີ່ມີຢູ່, ກະແສໄຫຼຂອງນ້ຳເທີນ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຂີດຄວາມສາມາດທັງໝົດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ 49 ໃນ 50 ປີ ນັບແຕ່ເລີ່ມມີການບັນທຶກ, ໝາຍຄວາມວ່າ ກະແສໄຫຼຂອງນ້ຳເທີນ ອາດຈະເຕີມເຕັມອ່າງເກັບນ້ຳ “ຄວາມສາມາດບັນຈຸທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດ” (ເຊັ່ນ: ປະລິມານນ້ຳທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ) ໃນພຽງໜຶ່ງປິ.


ສະຖິຕິດັ່ງກ່າວ ຊ່ວຍໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມງານໂຄງການ ເພື່ອອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂຄງການ ນ້ຳເທີນ 2, ແລະ ເພື່ອເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ສັນຍາຊື້ຂາຍພະລັງງານ (PPA) ໃນໄລຍະຍາວຢ່າງໝັ້ນໃຈ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດຂອງ NTPC ໃນການສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ EGAT ຂຶ້ນກັບ, ເງື່ອນໄຂທາງອຸທົກກະສາດ, ສັນຍາ PPA ຮວມເອົາກົນໄກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ກະແສເງິນສົດຂອງບໍລິສັດມີສະຖຽນລະພາບ ໂດຍການຮອງຮັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງທາງອຸທົກວິທະຍາຈາກປີໜຶ່ງເຖິງປີອື່ນໆ.

IMG 7872