ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນຳ້

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ/ເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນຳ້

ເຂື່ອນ ແລະ ອ່າງເກັບນຳ້

 

ອ່າງເກັບນຳ້ຂອງໂຄງການ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 40% ຂອງທົ່ງພຽງນາກາຍ ອ່າງເກັບນຳ້ດັ່ງກ່າວເປັນອ່າງທີ່ຕື້ນ (ສະເລ່ຍເລິກປະມານ 7 ແມັດ) ໂດຍມີຄວາມກ້ວາງ 450 ກມ2 ໃນລະດັບນຳ້ສູງສຸດ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງ ເຫຼືອ 70 ກມ2 ໃນທ້າຍລະດູແລ້ງ.


ອ່າງເກັບນ້ຳ ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນຊີມັງທີ່ສູງ 39 ແມັດ ໂດຍມີຄວາມຍາວຂອງສັນເຂື່ອນ 325 ແມັດ ຕະຫຼອດແມ່ນ້ຳເທີນ, ບວກກັບເຂື່ອນດິນຂະໜາດນ້ອຍ 13 ແຫ່ງ ຕາມແຄມຝັ່ງເບື້ອງຕາເວັນຕົກຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ. ປະຕູລະບາຍນ້ຳ ແລະ ອ່າງນ້ຳນີ້ງ ໄດ້ຖືກອອກແບບເປັນພິເສດ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຄວບຄຸມລະດັບຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ.