ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກ

ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມຫຼາຍສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດທາງທຳມະຊາດ ຂອງທົ່ງພຽງນາກາຍ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບ ໃນບໍລິເວນນັ້ນ ແມ່ນເອກະລັກ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ມີແຮງຕົກຂອງນ້ຳທີ່ສູງ (head of water) ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ສອດຄ່ອງກັນສຳລັບເຂື່ອນທີ່ສູງ.

 
ຄຸນລັກສະນະ:
  • ໂຕເຂື່ອນສູງ 39 ແມັດ, ຍາວ 436 ແມັດ, ເປັນເຂື່ອນຊີມັງທີ່ປະກອບມີປະຕູປ່ອຍນຳ້;
  • ອ່າງເກັບນຳ້ 450 ກມ2 (ໃນລະດັບນຳ້ສູງສຸດ) ພ້ອມທັງຄວາມຈຸຂອງອ່າງທີ່ເກັບກັກໄວ້ໃຊ້ງານ (active storage) 3,530 ລ້ານແມັດກ້ອນ;
  • ເຂດພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງ 4,039 ກມ2;
  • ຄວາມສູງລະຫວ່າງອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ເຮືອນຈັກ ໂດຍສະເລ່ຍ 348 ແມັດ;
  • ໂຮງໄຟຟ້າ ປະກອບມີ ຈັກປັ່ນໄຟ ຝຣັ່ງຊິດ 4 x 250 MW (ສຳລັບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ EGAT) ແລະ ຈັກປັ່ນໄຟ ເພັນຕັນ 2 x 37.5 MW (ສຳລັບສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ EDL);
  • ລະບົບສາຍສົ່ງ ວົງຈອນຄູ່ 115 kV ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຫາມະຫາໄຊ ຢູ່ ສປປ ລາວ;
  • ລະບົບສາຍສົ່ງວົງຈອນຄູ່ 500 kV ຄວາມຍາວ 138 ກິໂລແມັດ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຫາຊາຍແດນໄທ; ແລະ
  • ລະບົບສາຍສົ່ງວົງຈອນຄູ່ ຄວາມຍາວ 160 ກິໂລແມັດ ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຈາກຊາຍແດນໄທ ໄປຫາ ຮ້ອຍເອັດ (ສ້າງ ແລະ ສະໜອງທຶນໂດຍ EG)