ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຍຸດທະສາດ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຍຸດທະສາດ

ພາລະກິດ • ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ແລະ ໃນຮູບແບບທີ່ຍືນຍົງ
 • ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດລາວ
 • ສ້າງບົດຮຽນທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ເປົ້າໝາຍNTPC 07 007

ສຳລັບພະນັງງານຂອງພວກເຮົາ

 • ພວກເຮົາຈະເປັນບໍລິສັດລາວທີ່ມີຊື່ສຽງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ເຊິ່ງສົ່ງເສີມຄົນລາວທີ່ມີພອນສະຫວັນ
 • ພວກເຮົາສົ່ງເສີມການພັດທະນາອາຊີບ
 • ພວກເຮົາເປັນໜຶ່ງດຽວ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
 DSC1723

ສຳລັບລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຮົາ

 • ພວກເຮົາເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຜົນການດຳເນີນງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະຖານສາກົນ
 • ພວກເຮົານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
 • ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
IMG 8432

ສຳລັບຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ

 • ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫ່ວງໄຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ພວກເຮົາສ້າງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ທັງໃນປະຈຸບັນ, ແລະ ສຳລັບຮຸ້ນຕໍ່ໄປ
 • ພວກເຮົາປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ

ສຳລັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ

 • ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າ ການດຳເນີນງານ ແລະ ຊັບສິນຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມປອດໄພ ສຳລັບພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 • ພວກເຮົາກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ວາງແຜນການປະຕິບັດງານທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະ ຈັດການຄວາມສ່ຽງທັງໝົດ
 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢ່າງຈະແຈ້ງ

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ • ມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື
 • ມີຄວາມຊື່ສັດ
 • ໃຫ້ການຮ່ວມມື
 • ເສີມສ້າງທ່າແຮງຂອງພະນັກງານ
 • ຄວາມເປັນເລີດ