ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການເງິນ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ການເງິນ

ຜູ້ຖືຮຸ້ນ


 

ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັ່ງ (40%) | ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການ (EDF ສາກົນ), ຫົວໜ້າຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ

ນອກເໜືອຈາກການສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ແລະ ການປະສານງານດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງການແລ້ວ, EDF ຍັງສະໜອງການບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ NTPC. ຜູ້ນຳດ້ານຕະຫຼາດພະລັງງານໃນເອີຣົບ, ກຸ່ມບໍລິສັດ EDF ແມ່ນບໍລິສັດເຊື່ອມສານດ້ານພະລັງງານ ທີ່ປະຕິບັດການຢູ່ທຸກໆສາຂາຂອງອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ: ການສ້າງພະລັງງານ, ສາຍສົ່ງ, ການແຈກຈ່າຍ, ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຂາຍພະລັງງານ. http://www.edf.com


 

ລັດວິສາຫະກິດຖືຫຸ້ນລາວ (25%) | ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃນໂຄງການ

ລັດວິສາຫະກິດຫຸ້ນລາວ (LHSE) ແມ່ນບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2005 ເພື່ອຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນ ບໍລິສັດ NTPC. LHSE ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໃນນາມເປັນນິຕິບຸກຄົນ ເຊິ່ງລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານຈາກໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ຈະມອບຜ່ານລັດວິສາຫະກິດດັ່ງກ່າວ. LHSE ຈະປ່ຽນແທນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ໃນນາມເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງລັດຖະບານ ໃນບໍລິສັດ NTPC. www.laoholding.com


 

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າໄທ ຈຳກັດ (35%) | ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ແລະ ສະໜອງພະນັກງານຂັ້ນບໍລິຫານ (ໂດຍຜ່ານສາຂາ ESCO ຂອງບໍລິສັດ)

EGCO ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1992 ໂດຍປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການຫັນເປັນເອກະຊົນຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບຂະແໜງພະລັງງານ. ຜູ້ຜະລິດພະລັງງານເອກະລາດແຫ່ງທຳອິດຢູ່ປະເທດໄທ, EGCO ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອເຂົ້າຄອບຄອງຊັບສິນຂອງ EGAT ແລະ ການຈັດຫາກຳລັງການຜະລິດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ EGAT ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຈັດຊື້ພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ. www.egco.co.th

ການເງິນ

ອົງປະກອບ ດ້ານການເງິນ ທັງໝົດ ມູນຄ່າ 1,580 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ການລະດົມທຶນ ໃຫ້ແກ່ NTPC ໄດ້ເຮັດສຳເລັດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2005. ທຶນຮອນດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການທັງໝົດ 1,250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ບວກກັບງົບປະມານເງິນແຮເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄ່າຄ້ຳປະກັນດ້ານສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເສີມຕ່າງໆ.


ການກະກຽມດ້ານການເງິນ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ: ເຊັ່ນວ່າ NTPC ຈະໄດ້ຮັບການ ຈ່າຍ ຄ່າໄຟຟ້າເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ/ເງິນບາດໄທ ແຍກກັນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຳນວນເງິນທີ່ກູ້ຢືມ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນເງິນໂດລາ ແລະ ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງເປັນເງິນບາດໄທ. ອັນນີ້ ຊ່ວຍເພີ່ມສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນຂອງການກະກຽມໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້.


ການກູ້ຢືມທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊຳລະກ່ອນ ໃນສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ລວມມີ ການຄ້ຳປະກັນຄວາມສ່ຽງທາງການເມືອງ ຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB), ທະນາຄານໂລກ ແລະ ອົງການຄ້ຳປະກັນການລົງທຶນຫລາຍຝ່າຍ(MIGA), ການສະໜັບສະໜູນ ສິນເຊື່ອການສົ່ງອອກ ຈາກ ອົງການ COFACE ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ, EKN ຂອງປະເທດສະວີເດັນ ແລະ GIEK ຂອງປະເທດນໍເວ, ແລະ ເງິນກູ້ຢືມໂດຍກົງຈາກບັນດາອົງການພັດທະນາແບບທະວິພາຄີ ແລະ ພະຫຸພາຄີ ລວມທັງອົງການ ADB, ທະນາຄານນໍດິກເພື່ອການລົງທຶນ, ອົງການເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງເສດ (AFD), PROPARCO ແລະ ທະນາຄານເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ ແຫ່ງ ປະເທດໄທ.


ທະນາຄານການຄ້າສາກົນ 9 ທະນາຄານ (ANZ, BNP Paribas, BOTM, Calyon, Fortis Bank, ING, KBC, SG ແລະ ທະນາຄານສະແຕນດາດ ຊາດເຕີ້) ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຂອງປະເທດໄທອີກ 7 ແຫ່ງ (ທະນາຄານກຸງເທບ, ທະນາຄານອາຍຸດທະຍາ, ກະສິກອນ, ກຸງສີ, ທະນາຄານນະຄອນຫຼວງໄທ, ໄທພານິດ, ແລະ ທະນາຄານທະຫານໄທ) ແມ່ນສະໜອງສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ NTPC.


ນອກເໜືອຈາກການກູ້ຢືມທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊຳລະກ່ອນ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການລະດົມທືນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ດ້ວຍການປະກອບທຶນຕົນເອງຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ຕົນຖືຮຸ້ນໃນ NTPC. ການປະກອບທຶນຕົນເອງຂອງ LHSE ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງດ້ານການເງິນດ້ວຍຮູບແບບຂອງທຶນກູ້ຢືມ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ຮູບແບບດ້ານການເງິນອື່ນໆຈາກບັນດາສະຖາບັນຕ່າງໆ ລວມທັງ AFD, ADB, ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢູໂຫຼບ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.


ການເຊື່ອມໂຍງພາຍນອກກັບເວັບໄຊ໌ຂອງສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ:

  • ທະນາຄານໂລກ World Bank: www.worldbank.org
  • ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ Asian Development Bank: www.adb.org
  • ອົງການເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັ່ງAgence Francaise de Developpement: www.afd.fr
  • ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຢູໂຫຼບ European Investment Bank: www.eib.org