ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2, ຫຼື NT2, ແມ່ນການລົງທຶນດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການພັດທະນາ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍຜູ້ຖືຮຸ້ນເອກະຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມທາງການຄ້າ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ລວມທັງ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໂດຍລັດຖະບານລາວວ່າ “ເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງກອບພັດທະນາປະເທດຊາດ” ທີ່ “ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ແທ້ຈິງຄັ້ງທຳອິດ ສຳລັບປະເທດລາວ ທີ່ຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດຜ່ອນການເພີ່ງພາການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ”.


ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເປັນເວລາເກືອບ 2 ທົດສະວັດ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2010. ເຮືອນຈັກມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1070 ເມກາວັດ ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 6000 ຈິກກາວັດໂມງຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ 95% ແມ່ນສົ່ງຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ.


ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໄດ້ຮັບການອອກແບບເພື່ອເຊື່ອມສານແຜນງານຄົບຊຸດທັງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ແລະ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດໂຄງການຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ແຜນງານເຫຼົ່ານີ້ ຈະກວມເອົາເຂດອ່າງໂຕ່ງ, ເຂດອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ເຂດເບື້ອງລຸ່ມຂອງແມ່ນ້ຳ, ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກແບບໂດຍການປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງສາກົນ ຈາກບັນດາສະຖາບັນການເງິນສາກົນຕ່າງໆ.


ບໍລິສັດໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ແລະ ຄາດວ່າຈະສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານລັດຖະບານ ປະມານ 2 ຕື້ໂດລາ ໃນໄລຍະສຳປະທານ 25 ປີ.

NT2 121477
1070

MW

Installed Capacity

6000

GWh

Average annual energy

39

m

High dam

4039

km

Catchment area

350

m

Net head of waterສາຍສຳພັນລາວ-ໄທ ກ່ຽວກັບການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າVCN 56591

ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1993, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທເຖິງ 1,500 ເມກາວັດ (MW). ໃນເດືອນມິຖຸນາ 1996, ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮັບການປ່ຽນແທນດ້ວຍ MOU ສະບັບໃໝ່ ທີ່ເພີ່ມຂອບເຂດການສະໜອງໄຟຟ້າເຖິງ 3,000 MW. ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ບົດບັນທຶກເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໄດ້ຮັບການເຊັນໂດຍຕົກລົງທີ່ຈະສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດໄທເຖິງ 5,000 MW ເຖິງປີ 2015 ແລະ ອີກຫຼາຍກວ່າ 2,000+ MW ພາຍຫຼັງປີ 2015.


ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ນຳສະເໜີການກຳນົດຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍກ່ຽວກັບການຄ້າພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມີປະຫວັດຍາວນານ. ປະເທດໄທ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊື້ໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1971 (ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນ້ຳງື່ມ 150 MW) ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ. ໃນຂະນະທີ່ລາວ ໄດ້ຈັດຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າແຮງດັນຕ່ຳຈາກປະເທດໄທ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບັນດາແຂວງເຂດຊາຍແດນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວ.


ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດໄທ ນຳສະເໜີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນລູກຄ້າໄລຍະຍາວ ສຳລັບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດຈາກ ສປປ ລາວ, ການນຳເຂົ້າພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2002 ແມ່ນ 2,806 GWh, ການຄ້າໃນປະຈຸບັນ ນຳສະເໜີບາງສ່ວນພຽງເລັກນ້ອຍຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະແລກປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີພຽງແຕ່ 214 MW ຈາກ ເທີນ-ຫີນບູນ ແລະ 126 MW ຈາກ ໂຄງການຫ້ວຍຫໍ້ (ເຊັ່ນ: 340 MW ຫຼື ພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງ ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້) ທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງພາຍໃຕ້ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ດັ່ງກ່າວ.


ໂຄງການ NT2, ເຊິ່ງໃນເມື່ອກ່ອນໄດ້ຮັບການລະບຸໂດຍ ທະນາຄານໂລກ ວ່າມີທ່າແຮງວ່າຈະເປັນກຸແຈທີ່ສຳຄັນທີ່ມີ ຂອງແຜນງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ຮັບການສະເໜີໂດຍລັດຖະບານລາວ ວ່າເປັນຜູ້ສະໜອງທີ່ມີສັກກະຍະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ EGAT ພາຍໃຕ້ MOU ສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຄືນອີກຫຼາຍຄັ້ງວ່າເປັນໂຄງການບູລິມະສິດ. ຂໍຂອບໃຈຕໍ່ກັບພື້ນຖານດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງໂຄງການ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້ານັບແຕ່ປີ 1994, ແລະ ປະຈຸບັນກຳລັງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກອບສັນຍາການຊື້ຂາຍພະລັງງານກັບ ທັງ EGAT ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຊັນໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ 2003 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.