ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ການຕິດຕາມກວດກາ

  ຫນ້າທຳອິດ/ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ/ການຕິດຕາມກວດກາ

ການຕິດຕາມກວດກາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ NT2 ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດການ ໂດຍອີງຕາມທຸກໆມາດຕະຖານທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້, ການຕິດຕາມປະເພດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການດຳເນີນການກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ. ນອກເໜືອຈາກກົນໄກພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ໃນທຸກໆແງ່ມຸມຂອງໂຄງການ, ການຕິດຕາມພາຍນອກ ແມ່ນໄດ້ຮັບການດຳເນີນໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ບວກກັບຄະນະວິຊາການເອກະລາດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເພື່ອວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມການພັດທະນາໂຄງການຢ່າງໃກ້ຊິດ, ແລະ ຈະສືບຕໍ່ເລືອກເຟັ້ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ.

ພາກສ່ວນພາຍນອກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

 • ວິສະວະກອນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມ (Lenders’ Engineer)
 • ຄະນະຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (Panel of Environmental and Social Experts)
 • ກຸ່ມທີ່ປຶກສາສາກົນ (International Advisory Group)
 • ສະພາບໍລິຫານ NTPC ແລະ ທີມຕາງໜ້າສະພາອຳນວຍການ (NTPC Board and Director Representative Team)
 • ຄະນະທົບທວນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ (Dam Safety Review Panel)
 • ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ (ລວມທັງ ທະນາຄານໂລກ, ADB, EIB, AFD)

ໜ່ວຍງານຂອງລັດ

 • ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ (EMU)
 • ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍຈັດສັດສ (RMU)
 • ຄະນະກຳມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ (Resettlement Committee)
 • ຄະນະວິຊາການຂັ້ນເມືອງ (District Working Groups)
 • ກົມສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ (Department of Energy Promotion and Development)
 • ສະມາຄົມປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ (Village Forestry Association)
 • ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (Ministry of Agriculture and Forestry)
 • ວິສະວະກອນ ຂອງລັດຖະບານລາວ (GOL engineer)

ພາຍໃນບໍລິສັດການເຝົ້າລະວັງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແມ່ນດຳເນີນໂດຍ ຫົວໜ້າຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາຍ່ອຍທີ່ເປັນຫຼັກ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງແມ່ນນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ແຜນຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ. ນອກນັ້ນ ພະນັກງານຂອງ NTPC ຍັງກວດກາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອປະເມີນ:


 • a. ສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ
 • b. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
 • c. ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການກໍ່ສ້າງ
 • d. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັດປ່າ