ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 

 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ ໂຄງການນ້ຳເທີນ ຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງນາກາຍ ສຳລັບການສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການລະບຸຕັ້ງແຕ່ປີ 1927, ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາລະອຽດ ຈົນເຖິງກາງຊຸມປີ 1970 ຈິ່ງເລີ່ມດຳເນີນການສຶກສາລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ. ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ແນໃສ່ໂຄງການນ້ຳເທີນ 2 ໃຫ້ເປັນສິ່ງຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ແລະ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນເອົາທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ. ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນເອກະຊົນຫຼາຍພາກສວນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາ ແລະ ໃສ່ຊື່ວ່າ "Nam Theun 2 Electricity Consortium (NTEC)" ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 1994 ບໍລິສັດໄຟຟ້າຝຣັ່ງ ແລະ ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ອີຕາລີ-ໄທ ພັດທະນາ ແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ, ແລະ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກແນວຄວາມຄິດ ມາສູ່ໄລຍະການພັດທະນາ. ການອອກແບບ ແລະ ການກະກຽມແບບຄົບຊຸດດ້ານເສດຖະກິດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າສິບປີ, ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ NTEC ກາຍມາເປັນ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຈຳກັດ, ຫຼື NTPC. ການຈັດຫາເງິນທຶນຂອງໂຄງການແມ່ນຄ່ອຍໆເປັນຮູບເປັນຮ່າງຂຶ້ນ ແລະ ກິດຈະກຳການກໍ່ສ້າງເຕັມສ່ວນ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2005.

 

Timeline

 

Nam Theun river potential


Nam Theun River’s hydropower potential identified

1970

Construction Activities Commence


Construction activities commence and implementation of safeguards

2005

Financial Closure


Financial Closure (FC) and beginning of full construction activities

May 2005

Cornerstone Ceremony


Nam Theun 2 Cornerstone Ceremony

Nov 2005

Resettlement Villages


Construction of resettlement villages and relocation of villagers to new homes

April 2006 - April 2008

Water Release From Nakai Dam


Water releases from Nakai Dam for testing and commissioning

Jan 2009

500kV Transmission Lines


Energisation of 500 kV Transmission Lines & Substation

March 2009

Testing of Francis Unit


Successful testing of first Francis Unit turbine and synchronisation with Thai national grid

June 2009

Commercial Operation Date Achieved


Commercial Operations Date achieved;
25 years NTPC concession begins  

April 2010

Official Inauguration


Official Inauguration at the Power Station

December 2010

Project Lands Completed


Project Lands Program successfully completed

December 2011

Handover Downstream Program


Handover of the NT2 Downstream Program to the Lao Government

December 2012

Handover of NT2 Public Health Program


Handover of the NT2 Public Health Program to the Lao Government

December 2013

Nakai Out of Poverty


Nakai District declared out of poverty

December 2013

Household Income Target Achievement


Achievement of the Household Income Target for Nakai resettlers

January 2014